Regjeringens 10 grep for batteri-industrialisering

Regjeringen ser at Norge og norsk næringsliv har et unikt utgangspunkt for å lykkes i det grønne skiftet, med rike natur- ressurser, industriell kompetanse i toppklasse, den norske arbeidslivsmodellen og mer enn 100 års erfaring med fornybar kraft, elektrifisering, verdens­ ledende offshoreteknologi og kontinuerlig utvikling av ledende prosessindustri. Dette er fortrinn som gir betydelige verdiskapingsmuligheter i en verden som i økende grad etterspør bærekraftige produkter og løsninger. Å gripe disse mulighetene handler også om å opprettholde norsk industris konkurransekraft, på kort og lengre sikt.

I dag presenterte næringsminister Jan Christian Vestre Norges første batteristrategi med 10 grep for hvordan Norge skal videreutvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede:

https://www.regjeringen.no/contentassets/a894b5594dbf4eccbec0d65f491e4809/batteristrategien_web2.pdf

  1. Lederskap innen bærekraft i hele batteriverdikjeden
  2. Fremme Norge som et attraktivt vertskapsland for grønne investeringer
  3. Inngå industrielt partnerskap med sentrale land
  4. Stille opp med kapital, lån og garantier som utløser privat kapital
  5. Fremme kompetansetilgang
  6. Legge til rette for mer fornybar krafttilgang
  7. Bidra til tomter og annen sentral infrastruktur
  8. Sørge for forutsigbare, effektive og koordinerte offentlige prosesser
  9. Støtte opp under pilot- kommuner i vekst
  10. Lederskap om morgendagens batteriløsninger og utnyttelse av digitale teknologimuligheter
Næringsminister Jan Christian Vestre la i dag frem Norges første batteristrategi

– Med lansering av «Norges batteristrategi» går vi nærmere inn på batteriverdikjeden og presenterer ti grep for bærekraftig industrialisering, som i sum skal være kraftfulle nok til å tiltrekke privat kapital til næringen. Med dette ønsker vi å synliggjøre for norske og internasjonale batteriaktører og investo­rer fordelene ved å velge Norge som vertsland for nye investeringer. Samtidig vil strategien forankre videre konkretisering av politikken for batterinærin­gen. Skal vi nå våre mål må vi forsterke vårt industri- elle samarbeid langs flere akser og vi ser at flere politikkområder er sentrale for realisering av regje­ringens ambisjoner på batteriområdet, sier næringsminister Vestre.

Lover godt!

Tiril Fjeld viser hvor batterifabrikken i Haugaland Næringspark kan komme.

– Dette lover godt, og viser at regjeringen tar dette på alvor. Gratulerer til Freyr som nå går i gang med produksjon i Mo i Rana. Det er et tydelig tegn på at forholdene nå ligger godt til rette for en bærekraftig industrialisering innenfor hele batteri-kjeden, og at Norge skal fremmes som et attraktivt vertskapsland og at de skal bidra til tomter og annen sentral infrastruktur, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

– Beyonder har valgt Haugaland Nærinsgpark som lokasjon for sin produksjon av storskala battericelleproduksjon. Dette er en helt ny og selvutviklet teknologi som gir en mer bærekraftig måte å produsere batterier på. De er allerede godt i gang med innovasjonsproduksjon i lokalene sine på Forus, sier Fjeld.

Norge som et attraktivt vertskapsland

McKinsey har anslått at Norge kan oppnå en markedsandel i Europa på opp mot 20% for battericelleproduksjonen.

– Regjeringen vil jobbe for at Norge er et godt vertskapsland for investeringer til grønne verdi­ kjeder i Norge, og vi skal støtte opp om pilotkommunene, lover Vestre, som trakk frem Mo i Rana, Arendal og Tysvær under pressekonferansen.

Fokus på tomter og annen sentral infrastruktur

Batteristrategien legger opp til at grønne industrietableringer skal være godt forankret og mest mulig skånsomme for omgivelsene, gjennom å ta vare på natur, miljø og dyreliv, og legge til rette for sosiale møteplasser lokalt.

– Regjeringen vil vurdere om Siva, sammen med Invest in Norway, kan få i oppdrag å tilrettelegge for industrietableringer i Norge, og bistå industri­ en med å klargjøre industritomter. Regjeringen vil også legge frem en nasjonal strategi for klargjøring av grønne industriområder og industri- parker med internasjonale konkurransefortrinn i hele landet, sier Vestre.

Tiril Fjeld og næringsminister Jan Christian Vestre foran området i Haugaland Næringspark der Beyonder planlegger sin storskala batterifabrikk.

Haugalandet viser vei for det grønne industriløftet

Tysvær-ordfører Sigmund Lier fra Årets Vertskommune ønsket velkommen til hjertet til en av landets største og viktigste industriregioner, en region som har alle forutsetninger for å lykkes i omstillingen til grønn industri.

Tysvær-ordfører Sigmund Lier

– Haugaland Næringspark vil være naturlig lokasjon for seks av de sju satsingsområdene i regjeringens ferske grønne industriløft – havvind, hydrogen, batteri, CO2-håndtering, maritim industri og prosessindustri.Industrien trenger klare arealer, slik som de 5000 ferdigregulerte dekarene vi har her i Haugaland Næringspark. Vi har forutsetningene for å etablere hele verdikjeder innenfor de ulike satsingsområdene, understreket Lier.

– Klare tomter en forutsetning

LO-leder Peggy Hessen Følsvik var enig med Lier.

– Skal vi lykkes i den globale konkurransen, etablere ny grønn industri, så er tilgangen på industriklare tomter helt avgjørende! Tomter som det vi ser i næringsparken her, tomter som kan sjekke av de riktige boksene. Skal vi bli verdensledende i konkurransen om de store grønne industrietableringene, er klare tomter og tilstrekkelig med kraft en forutsetning, sa LO-lederen.

NHO-direktør Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik

– Haugaland Næringspark går foran

NHO-sjef Ole Erik Almlid fortsatte resonnementet.

– Det grønne skiftet krever industriell tenking og industrielle verdikjeder, med gode løsninger som skaper arbeidsplasser og redusere klimautslippene. Batteri, hydrogen, CCS osv er svaret på mye av dette, og da er det herlig å være her, på det stedet som nå går foran og viser vei. Vi har for få lokasjoner som denne – med god infrastruktur bygget på samarbeid. Det kommer nok telefoner til Tiril (Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark) om viktige etableringer fremover. Hun må få lov til å gå ut om det skulle ringe i løpet av konferansen, smilte han.

– Vi har hørt på innspillene deres!

Næringsminister Jan Christian Vestre har besøkt Haugaland Næringspark flere ganger.

Næringsminister Jan Christian Vestre under LO og NHOs Topplederkonferanse i Haugaland Næringspark

– I regjeringens grønne industriløft har vi visjoner for de sju grønne næringene vi mener vi har eksepsjonelt gode muligheter innen, basert på naturressurser, kompetanse og erfaring. Som dere ser, mange av de gode innspillene vi har fått fra Haugaland Næringspark og andre er tatt med nærmest ordrett i industriløftet vårt. Når norsk og utenlandsk industri ønsker å etablere seg, er det helt avgjørende at vi kan tilby nøkkelferdige arealer som kjapt kan realiseres. Her har kommunene på Haugalandet og Haugaland Næringspark lagt ned en forbilledlig innsats – og vist hvordan dette skal gjøres, sa Vestre på link fra Trøndelag.

Han understrekte også behovet for mer kraft.

– Jeg tror vi vil ha kraftunderskudd raskere enn det vi tidligere har trodd. Kanskje allerede om tre-fire år. Skal vi få gjort noe med dette, må vi ha raskere prosesser. Alle skal fortsatt bli hørt, men vi må ha tempo! Det er helt avgjørende, understreket Vestre.

– Må få folket med oss!

Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Elisabeth Sæther understreket betydningen av å få folket med seg.

– Nå må vi sikre at de lokasjonene som er klare, faktisk blir brukt. For å lykkes med tempo, må vi sørge for at folk forstår hvorfor vi trenger den strømmasten eller den vindparken. Mye av utfordringen ligger her.

Hun håper det er mulig å ta utgangspunkt i det man har fått til på Haugalandet.

– Jeg er helt sikker på at Haugalandet er helt i front, basert på lokasjonen, nærheten til havet, den lovende kraftsituasjonen, og det gode kommunale samarbeidet. Jeg er selv fra en industriregion lenger nord, men dette genuint gode kommunale samarbeidet dere har fått til her, må jeg innrømme er litt uvant for en helgelending, smilte hun.

Statnett opptatt av helhetlige områdeplaner

Konsernsjef i Statnett, Hilde Tonne, var også imponert over hva godt samarbeid har ført til i Haugaland Næringspark.

Konsernsjef i Statnett, Hilde Tonne

– Jeg blir nesten på gråten når fem kraftfulle kommuner samarbeider på denne måten. Vi må gå bort fra fragmenterte løsninger, for det er da vi kan få fortgang i det vi i Statnett har ansvaret for. Vi arbeider ut fra helhetlige områdeplaner, og får en helt annen gjennomføringsevne når vi kan se områder i sammenheng, sa hun.

I tillegg konferansen på innspill fra noen av industrigigantene på Haugalandet; ved Beyonder, Equinor, Gassco og Hydro.

 

Den røde løperen var rullet ut for LO og NHOs Topplederkonferanse i Haugaland Næringspark
Karmøy-ordfører Jarle Nilsen tok imot gjestene på Karmøy Lufthavn Helganes, og guidet dem til Haugaland Næringspark i Tysvær – bare 15 minutter unna.
Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, ønsker Topplederkonferansen velkommen til landets største ferdigregulerte industriområde

Etablerer storskala solcellepark i Haugaland Næringspark

– Dette er en milepæl for oss, og et tydelig signal om hvordan vi tenker å satse i årene fremover. Haugaland Næringspark er en ideell lokasjon for oss, her er det store arealer, og til forskjell fra mange andre steder, er infrastruktur og nettilknytning allerede på plass. Parken har allerede markert seg tydelig innenfor ren energi og fornybar-segmentet, og vi ser selvsagt også gode synergimuligheter i de fremtidige industri-etableringene her. I Haugaland Næringspark slipper vi å legge beslag på dyrket mark, og det etablerte næringsområdet vil være en fordel nå etableringsfase, sier konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga.

Positivt for miljøregnskapet

Endra har hovedfokus på langsiktige avtaler med bedrifter, noe som gir sikkerhet i investeringene og forutsigbarhet for kundene.

Direktør i Endra, Kristian Gautesen

– Det er en voksende trend blant bedrifter i Europa å kjøpe strøm direkte fra anlegg på lange kontrakter. Slik sikrer man et stabilt prisbilde, og i et bærekraftsperspektiv kan man gjennom direktekjøpsavtaler godskrive det i miljøregnskapet – uten behov for ekstra sertifikater. EU og store aktører som Equinor og andre har stadig strengere krav til fornybarandel, så dette vil være gode løsninger for mange, sier direktøren i Endra Kristian Gautesen.

Gode synergimuligheter i parken

Med ny type teknologi kan vi styre kraftproduksjonen gjennom dagen, og møte behovet på en smartere måte, særlig for bedrifter som bruker mye strøm på dagtid. Gautesen ser for seg et stadig økende behov for ulike former for batterilading fremover, og da kan det være smart å lade med sol på dagtid.

– Vi håper jo at nye etableringer i parken ser fordelene av kortreist ren energi. Her kommer nå en gigantisk batterifabrikk, og det er også lagt opp til flere virksomheter som vil ha store takflater – ideelt for produksjon av solkraft. Datasentre og kjølebedrifter vil også være ideelle for solproduksjon. Det vil nok bli tøff konkurranse i dette markedet, men målet er at vi skal komme godt i posisjon og være konkurransedyktige, sier han.

I tillegg til direktekjøpsavtaler, satser Endra også på salg av solkraft ut på nettet.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, er veldig glad for å få inn nok en produsent av ren energi i parken.

– Vi trenger all produksjon vi kan få av ren kraft. Med den planlagte 420kV-stasjonen til Statnett, Fagne sin 132kV-stasjon, vindkraft både på land og fra fremtidige Utsira Nord vil solkraft fra Endra styrke parken som viktig energihub. Med nok ren energi, vil de store etableringene med arbeidsplasser og med eksport komme, sier Fjeld.

Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, sammen med direktør i Endra, Kristian Gautesen

Vestlandet er ikke først og fremst kjent for sitt gode vær. Solkraftproduksjon her har likevel flere fordeler.

– Vi er ikke avhengige av kontinuerlig sterk sol. Temperatur spiller faktisk en like viktig rolle, i det at for høye temperaturer svekker effekten i solcellene. Sammenliknet med land i Sør-Europa vil det derfor være en fordel i å produsere solkraft ved litt lavere temperaturer, forklarer Gautesen.

Endra og Haugaland Næringspark skal nå se nærmere på konkrete arealer, før Endra går i gang med søknad om konsesjon.

– Målet vært er at vi kan være i gang om to-tre år, sier Gautesen.