Regjeringens 10 grep for batteri-industrialisering

Næringsminister Jan Christian Vestre la i dag frem regjeringens batteristrategi. – Det er særlig gledelig at det nå legges til rette for at Norge skal være et attraktivt vertskapsland for de store batterietableringene, sier Tiril Fjeld i Haugaland Næringspark.

Regjeringen ser at Norge og norsk næringsliv har et unikt utgangspunkt for å lykkes i det grønne skiftet, med rike natur- ressurser, industriell kompetanse i toppklasse, den norske arbeidslivsmodellen og mer enn 100 års erfaring med fornybar kraft, elektrifisering, verdens­ ledende offshoreteknologi og kontinuerlig utvikling av ledende prosessindustri. Dette er fortrinn som gir betydelige verdiskapingsmuligheter i en verden som i økende grad etterspør bærekraftige produkter og løsninger. Å gripe disse mulighetene handler også om å opprettholde norsk industris konkurransekraft, på kort og lengre sikt.

I dag presenterte næringsminister Jan Christian Vestre Norges første batteristrategi med 10 grep for hvordan Norge skal videreutvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede:

https://www.regjeringen.no/contentassets/a894b5594dbf4eccbec0d65f491e4809/batteristrategien_web2.pdf

  1. Lederskap innen bærekraft i hele batteriverdikjeden
  2. Fremme Norge som et attraktivt vertskapsland for grønne investeringer
  3. Inngå industrielt partnerskap med sentrale land
  4. Stille opp med kapital, lån og garantier som utløser privat kapital
  5. Fremme kompetansetilgang
  6. Legge til rette for mer fornybar krafttilgang
  7. Bidra til tomter og annen sentral infrastruktur
  8. Sørge for forutsigbare, effektive og koordinerte offentlige prosesser
  9. Støtte opp under pilot- kommuner i vekst
  10. Lederskap om morgendagens batteriløsninger og utnyttelse av digitale teknologimuligheter
Næringsminister Jan Christian Vestre la i dag frem Norges første batteristrategi

– Med lansering av «Norges batteristrategi» går vi nærmere inn på batteriverdikjeden og presenterer ti grep for bærekraftig industrialisering, som i sum skal være kraftfulle nok til å tiltrekke privat kapital til næringen. Med dette ønsker vi å synliggjøre for norske og internasjonale batteriaktører og investo­rer fordelene ved å velge Norge som vertsland for nye investeringer. Samtidig vil strategien forankre videre konkretisering av politikken for batterinærin­gen. Skal vi nå våre mål må vi forsterke vårt industri- elle samarbeid langs flere akser og vi ser at flere politikkområder er sentrale for realisering av regje­ringens ambisjoner på batteriområdet, sier næringsminister Vestre.

Lover godt!

Tiril Fjeld viser hvor batterifabrikken i Haugaland Næringspark kan komme.

– Dette lover godt, og viser at regjeringen tar dette på alvor. Gratulerer til Freyr som nå går i gang med produksjon i Mo i Rana. Det er et tydelig tegn på at forholdene nå ligger godt til rette for en bærekraftig industrialisering innenfor hele batteri-kjeden, og at Norge skal fremmes som et attraktivt vertskapsland og at de skal bidra til tomter og annen sentral infrastruktur, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

– Beyonder har valgt Haugaland Nærinsgpark som lokasjon for sin produksjon av storskala battericelleproduksjon. Dette er en helt ny og selvutviklet teknologi som gir en mer bærekraftig måte å produsere batterier på. De er allerede godt i gang med innovasjonsproduksjon i lokalene sine på Forus, sier Fjeld.

Norge som et attraktivt vertskapsland

McKinsey har anslått at Norge kan oppnå en markedsandel i Europa på opp mot 20% for battericelleproduksjonen.

– Regjeringen vil jobbe for at Norge er et godt vertskapsland for investeringer til grønne verdi­ kjeder i Norge, og vi skal støtte opp om pilotkommunene, lover Vestre, som trakk frem Mo i Rana, Arendal og Tysvær under pressekonferansen.

Fokus på tomter og annen sentral infrastruktur

Batteristrategien legger opp til at grønne industrietableringer skal være godt forankret og mest mulig skånsomme for omgivelsene, gjennom å ta vare på natur, miljø og dyreliv, og legge til rette for sosiale møteplasser lokalt.

– Regjeringen vil vurdere om Siva, sammen med Invest in Norway, kan få i oppdrag å tilrettelegge for industrietableringer i Norge, og bistå industri­ en med å klargjøre industritomter. Regjeringen vil også legge frem en nasjonal strategi for klargjøring av grønne industriområder og industri- parker med internasjonale konkurransefortrinn i hele landet, sier Vestre.

Tiril Fjeld og næringsminister Jan Christian Vestre foran området i Haugaland Næringspark der Beyonder planlegger sin storskala batterifabrikk.
nb_NO