Nærenergi med LPG-anlegg i Haugaland Næringspark

Som ledd i sikring av tilstrekkelig tilgang på LPG (propan), investerer Nærenergi nå i eget anlegg for mottak og lagring av LPG i Haugaland Næringspark på Gismarvik i Tysvær kommune.

Styrker Haugalandet som energiknutepunkt

Nærenergi investerer over 100 millioner kroner i utviklingen av anlegg, på en 20 dekar stor næringstomt som for tiden er under opparbeidelse. Anlegget inkluderer 12 tanker med en kapasitet på 400 kubikkmeter hver, to fyllestasjoner for tankvogner med tekniske styringssystemer, samt importanlegg på kai. Montering og leveranse er satt til sommeren og anlegget vil være operasjonelt senest september 2024.

– Det er gledelig at Nærenergi nå etablerer seg i Haugaland Næringspark, og styrker oss ytterligere som et viktig energiknutepunkt i Norge. Anlegget vil utgjøre en nyttig infrastrukturtjeneste for næringsaktører i parken og ellers i regionen, sier Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark.

Møter gassbehovet med effektive løsninger 

Nærenergi er trygge på at behovet for LPG vil holde seg oppe i mange år, og sørger for at det nye anlegget også skal kunne ta imot og lagre BioLPG når det blir tilgjengelig.

– Med tidseffektive løsninger og betydelig lagringskapasitet, vil anlegget optimalisere driften og møte et stadig økende gassbehov, og gassen vil kunne hentes med skip i hele Nord-Europa. Lossing av skipslaster på opp til 1200-1800 tonn vil ta 8-12 timer, og selve fyllingen av tankvognene vil kunne gjennomføres på under halvtimen. Vi ser fram til å kunne ta den nye terminalen i bruk, sier Bjørn M. Apeland, styreleder i Nærenergi Gass AS.

Nærenergi-konsernet består av eierselskapet Nærenergi AS samt datterselskapene Nærenergi Eiendom AS, Nærenergi Gass AS og danske Regaco A/S. Virksomheten i Norge består i salg og distribusjon av LPG og servicetjenester knyttet til anlegg og bruk av LPG. I Danmark er virksomheten konsentrert om levering av oppgraderingsanlegg og fyllestasjoner for biogass, kompressorstasjoner til gassnett og utstyr og service knyttet til slike anlegg. Samlet omsetning i 2023 var rundt NOK 280 millioner. Selskapet har 3 ansatte i Norge og 11 i Danmark.

Lønnsomt CCS-samarbeid

CCS Haugalandet er et konsortium bestående av Equinor, Eramet Norway, Gassco, Hydro, Sintef og Haugaland Næringspark. Sammen fikk de tildelt prosjektmidler fra Gassnova for å få utført en logistikkstudie av felles infrastruktur for transport og lagring av COfra industrianleggene i 2023.

Over 100 deltakere var påmeldt CSS Haugalandets sluttseminar i Oslo 18. januar, fra industrien, departementene, Stortinget, virkemiddelapparatet, forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner og øvrig næringsliv. Seminaret ble også streamet og vil bli lagt ut på www.ccshaugalandet.no snarlig.

Kostnadsbesparelser og økt tempo

Kristin Jordal i Sintef la frem den offentlige rapporten fra logistikkstudien på Haugalandet.

Sintefs rapport viser at samarbeid kan gi store kostnadsbesparelser. Den optimale logistikkløsningen avhenger av flere faktorer, men særlig av mengden CO2 som transporteres. Påvirkningen av avstanden til CO2-lagerterminalen på kostnadene ble også undersøkt, samt påvirkningen på kostnadene ved å redusere trykket under transport.

 

Det ble også påpekt i rapporten at tilgang til reelle alternativer for CO2-transport og lagring før 2030 er nødvendig før CCS kan bli verktøyet man trenger for å kutte norske industriutslipp og nå våre klimamål.

LES HELE RAPPORTEN HER!

Økt samarbeid mellom industri og myndigheter

Under en påfølgende politisk panelsamtale med Astrid Bergmål (AP), statssekretær Energidepartementet, Ove Trellevik (H), energi og miljøkomiteen på Stortinget, Lars Haltbrekken (SV), energi og miljøkomiteen på Stortinget og Alfred Bjørlo (V), næringskomiteen på Stortinget ble politikerne utfordret til å finne løsninger for å sikre norske industriutslipp reelle og kostnadseffektive transport- og lagringsløsninger for CO2 før 2030.

Samtlige politikere takket for at CCS Haugalandet løftet problemstillingene og viste vilje til å bidra til å finne løsninger på området. De ønskte en tettere dialog i fortsettelsen og ba industrien komme med innspill til konkrete tiltak. Samarbeid mellom industri og myndigheter er nøkkelen for å lykkes med CCS som verktøy for utslippskutt.

Spennende nytt år!

2023 ble er viktig og spennende år for Norges største ferdigregulerte næringspark:

  • OED ga tidligere i høst konsesjon til Statnetts 420 kV-stasjon som skal bygges i Haugaland Næringspark. Store ferdigregulerte tomteareal vegg i vegg med den planlagte stasjonstomten gir store muligheter for ny industri.
  • Co2-terminal Gismarvik og Horisont Energis planer skrider frem. Anlegget planlegger nå å kunne ta imot 24 millioner tonn co2 årlig og vil kunne knyttes til flere lisenser på sokkelen. Co2-terminal er viktig, ikke bare for europeiske utslipp og co2 som kan fraktes hit, men også for å kunne ta i mot mindre nasjonale utslipp.  For oss i Næringsparken er det ikke minst viktig for å kunne ønske ny industri velkommen. Denne sammen med 5000 dekar regulert til industri, havn, og strøm på vei til Statnetts 420 kV-stasjon i parken, betyr dette One Stop Shop i Europa.
  • Beyonder, norsk teknologi i verdensklasse. Vår samarbeidspartner Beyonder med egen battericelleteknologi, har startet produksjon i Asia og er nå over i kommersiell fase. Europa kommer til å trenge denne type produksjon i lokalt. Beyonder peker på Haugaland Næringspark som plassen for dette om dette lykkes! Vi skal være klare til å huse dem og annen industri i batteriverdikjeden.
  • Sol-energi: vi er så glade for at Sunlit Sea As vil teste flytende sol i Haugaland Næringspark.  Anlegget skal være på 105 kWp, og etableres på regulert område på Skiftestjørna. Uttestingen skal skje i samarbeid med partnerne Sunlit Sea, Supercharge, Endra, Høgskulen på Vestlandet, Haugaland Kraft Energi.
  • Risa etablerer seg med Signalbygg i Næringsparken: Risa som er en av landets største familieeide anleggsentreprenører, og satser nå stort på Haugalandet og har startet arbeidet med sitt signalbygg hos oss. Vi gleder oss til åpning i 2024!
  • Norcable til Haugaland Næringspark. Norcable er i sterk vekst med sine grønne aluminiumskabler, og har behov for større arealer og mer kraft. Norcables aluminiumskabler produseres av 100% vannkraft, og med fokus på innovasjon i produkt og produksjonsprosess, utfordrer de industrien til å implementere nye og mer bærekraftige løsninger. Produksjonshallen på Gismarvik skal stå klar i 2024.
  • CCS Haugalandet: vi har gjennom året samarbeidet med våre gode naboer på Haugalandet. Hydro, Equinor, Eramet Norway, Gassco i studien med teknisk økonomisk analyse for transport av CO2 mellom lokasjonene (i en stor utslippsregion) til et evt. mellomlager på Gismarvik. Sintef har ført studien i pennen og Gassnova har tildelt midler. Resultatene skal presenteres på et sluttseminar i Oslo i januar.
  • Nytt industrisamarbeid er startet opp like før jul med sirkulær økonomi i fokus; «Industriell Symbiose Haugalandet». Prosjektet er tilbudt midler fra Innovasjon Norge og skal avdekke mulig bruk av sidestrømmer fra hverandre og også kunne identifisere evt nye muligheter. Gassco, Hydro, Equinor, Eramet Norway, Horisont Energi og oss er med i dette prosjektet.

Dette er bare noen av prosjektene som vi har jobbet med i 2023 og nyheter venter allerede tidlig i 2024.Takk alle som bidrar, enten som samarbeidspartner, kunde eller «himalaget».

Norges største ferdigregulerte Næringspark er i god bevegelse, vi gleder oss til et spennende 2024!

Hilsen Team Haugaland Næringspark 

Vil skape vekst, arbeidsplasser og nå klimamålene – sammen

– Vi har kort avstand mellom store etablerte industriaktører på Haugalandet. Det er en stor fordel når vi skal imøtekomme samfunnsansvaret, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Effektivt og bærekraftig

Onsdag 13. desember gikk det første møte for industrisamarbeidet av stabelen i Nordsjø Kontorpark. Tilstede var representanter fra de ulike samarbeidspartnerne; Eramet, Hydro, Horisont Energi, Equinor, Gassco og Haugaland Næringspark.

Industriell Symbiose Haugalandet er ment som et ledd i industriens samfunnsansvar, der det jobbes for økt sirkularitet og bedre utnyttelse av ressursene i regionen.

– Etablering av industrielle symbioser vil muliggjøre en mer effektiv- og bærekraftig drift av vårt anlegg på Kårstø. Vi har blant annet avfall som vi i dag betaler for å bli kvitt, som potensielt kan være en ressurs for andre. Dette handler om samfunnsansvar, sier Lisbet Kallevik, som er rådgiver for nye verdikjeder i Gassco.

God tilgang

Det handler om å ta vare på og bruke ressurser som allerede eksisterer så lenge som mulig. Industriell Symbiose Haugalandet har fått tilbud om 1.5 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge for å nettopp optimalisere bruken av overskuddsressurser på Haugalandet. Partnerne bidrar med tilsvarende egeninnsats, og prosjektet styrker Haugalandet som et bærekraftig industriknutepunkt i Norge.

– I tillegg til de korte avstandene oss imellom, har vi også tilgang på både fornybar kraft og regulerte industriområder til ny industri som kan tette eventuelle hull i verdikjeden, sier Tiril Fjeld, som synes det er fint å være i gang med samarbeidsprosjektet.

Avgjørende samarbeid

Første fase av prosjektet har en varighet på ett år, og resultatene fra prosjektet vil kunne ha en stor overføringsverdi for økt industriell sirkularitet i andre regioner – både i Norge og i utlandet.

En slik styrking av industrisamarbeidet på Haugalandet vil også forbedre selvforsyningen av ressurser til bruk i lokal industri, mener samarbeidsaktørene.

– Haugalandet er en sterk industriregion og partnerne i prosjektet representerer en bredde av aktører som gjør det spesielt spennende å se på mulighetene for symbioser her, uttaler Kristina Letnes, som er teknisk sjef for Eramet Norway Sauda.

Det er krevende å nå klimamålene i utgangspunktet, og en kommer mye lengre sammen enn alene, enes det om i Industriell Symbiose Haugalandet.

– Ja, skal vi nå klimamålene, er vi nødt til å samarbeide. Ressursdeling er ikke bare smart for lønnsomheten, men også for klimafotavtrykket vårt, sier Hilde Sandvold Røsand som er enhetsleder i Hydro Karmøy.

INDUSTRIELL SYMBIOSE HAUGALANDET: Lisbet Kallevik fra Gassco, Kristina Letnes fra Eramet Sauda, Hilde Sandvold Røsand fra Hydro Karmøy, Runar Kristensen fra Horisont Energi, Tiril Fjeld og Karoline Sjøen Andersen fra Haugaland Næringspark (Foto: Mona Terjesen/PYX)

Utnyttelse på tvers

Gjennom industrisamarbeidet vil en se på den tverrfaglige utnyttelsen ligger der.

Partnerne har allerede et bevisst forhold til sine ressursstrømmer, men har i stor grad fokusert på energi- og produksjonseffektivitet og reduksjon av sine klimagassutslipp så langt. Nå vil de altså utforske en tverrgående utnyttelse av overskuddsressursene.

– Gjennom håndteringen av CO2 som skal fraktes videre fra terminalen og lagres permanent i Nordsjøen, vil vi ha et overskudd av kulde som flere aktører i næringsparken har behov for i sine prosesser, kommenterer Runar Kristensen, Civil project manager i Horisont Energi.

Det handler om smartere bruk av ressurser, påpeker Marianne Bryhni Asla, som er prosjektleder for anleggsutvikling og klimatiltak i Equinor.

– Alt ligger til rette for industriell symbiose på Haugalandet. Selv om vi vil være én av få regioner med tilgang på store mengder fornybar kraft i årene som kommer, må vi sørge for å bruke energien så effektivt som mulig, sier hun.

Vil skape arbeidsplasser

Det er flere fordeler med det nystarta industrisamarbeidet. Gjennom Industriell Symbiose Haugalandet, har partnerne et mål å skape minst 50 nye arbeidsplasser lokalt innen fem år. Dette vil oppnås gjennom ny industrietablering i Haugaland Næringspark som deltar i symbiose, samt vekst i deltakerbedriftene drevet av ressurssamarbeid, innovative produksjonsmetoder og nyskapende forretningsmodeller.

Haugaland Næringspark med klar støtte til E134 Haukelivegen!

«E134 Haukelivegen AS» er en interesseorganisasjon som arbeider for at E134 skal bli en sikker og fremkommelig vei hele året fra øst til vest. De jobber for en trafikksikker, vintersikker og god transportkorridor for folk flest, for næring og for landet som helhet.

– Som nasjonal transportkorridor mellom vest og øst er E134 naturligvis veldig viktig for Haugaland Nærinsgpark – og for regionen som helhet. Ølen Betong og Velde Asfalt er blant aktørene i parken i dag som har behov for sikker transportvei østover, og i tillegg er vi avhengige av effektiv logistikk.  Med stort havneanlegg like ved både E39 og E134 er vi et naturlig logistikk-knutepunkt, og er avhengige av gode forbindelser, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Klimagevinst og større bo- og arbeidsmarked

Hun er også opptatt av betydningen «E134 Haukelivegen AS» har med tanke på et felles større bo- og arbeidsmarked.

– Vi har gode samarbeidspartnere langs traséen, og kortere reisetid gjør det også mulig å bo på et større område. Utbedring og fjerning av høydemeter, vil også gjøre E134 til ett av de mest klimavennlige vegprosjektene i Norge, i tillegg til at fjellovergangene kan bli mer forutsigbare hele året. Da er det fint å kunne støtte opp om det viktige arbeidet som Pål Kårbø og «E134 Haukeligvegen AS» gjør, sier Fjeld.

Styrking er premiss for videre vekst

– Vi er svært fornøyde med at Haugaland Næringspark anerkjenner det arbeidet vi gjør, gjennom å gå inn på eiersiden i selskapet vårt. E134 Haukelivegen AS har hovudsakelig fylkeskommuner og kommuner langs veien som eiere, men noe av strategien vår er også å få næringsaktører og vareeiere med oss. En styrking av infrastruktur, i dette tilfellet vei øst-vest er et viktig premiss for videre vekst innen næringsutviklingen på Haugalandet. Vi ser derfor fram til godt samarbeid med Haugaland Næringspark inn mot det viktige NTP-arbeidet som vil skje fram mot Stortingets vedtak i juni 2024, der vi i fellesskap skal løfte fram behovet for ny vei på E134 Bakka- Solheim og bygging av ny tunnel fra Seljestad til Liamyrane, sier daglig leder i Haukelivegen AS, Pål Kårbø.

«E134 Haukelivegen AS» eies av fire fylkeskommuner, 33 kommuner og 8 bedrifter. Fra Karmøy i vest til Asker i øst.

 

Risa med signalbygg i Haugaland Næringspark

Risa er en av landets største familieeide anleggsentreprenører, og satser nå stort på Haugalandet!

– Vi er glade for å kunngjøre at vi satser langsiktig på Haugalandet med topp moderne kombinasjonsbygg. Nybygget er en strategisk satsning og vil styrke vår tilstedeværelse i regionen, med en sentral plassering på Haugalandet Næringspark langs E39, sier daglig leder i Risa AS, Bjørn Risa.

– Vi ser virkelig fram til nye kontorfasiliteter og et moderne verksted under samme tak som både Rental One og Jostein Myge, sier Jon Erlend Sørhaug, prosjektleder i Risa AS avd. Haugalandet.

Vara-ordfører i Tysvær Sven Ivar Dybdahl inntok Risas gravemaskin for første gravehull på det nye Risa-bygget i Haugaland Næringspark

Bærekraftige løsninger

Det nye signalbygget til Risa vil bli oppført på en 11 000 kvm stor del av eiendommen til Ølen Betong ved inngangen til Haugaland Næringspark.

– Nybygget er et 3000 kvm kombinasjonsbygg med solceller på taket og flere energibrønner, noe som bidrar til å gi bygget energimerking A, som viser vår forpliktelse til bærekraft og miljøvennlige løsninger, sier Risa.

Flere aktører flytter inn

Av de 3000 kvm vil 1800 kvm utgjøre hall og 1100 kvm bli brukt til kontorer. Nybygget vil være hovedsete for Risa AS på Haugalandet, samt Rental.one og Jostein Myge. Det er Vest Entreprenør som skal bygget Risa-bygget, og planlagt åpning er 3. august 2024.

Jon Erlend Sørhaug i Risa AS, varaordfører i Tysvær Sven Ivar Dybdahl og daglig leder i Haugaland Næringspark Tiril Fjeld.

– Vi er veldig glade for at stadig flere aktører bidrar til aktivitet og velger å flytte inn i Haugaland Næringspark. Når får vi to flotte signalbygg ved inngangen til parken med spennende aktører som ser Haugalandet som viktig region for fremtiden, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Risa AS er en av landets største anleggsentreprenører, og en solid kunnskapsbedrift med rundt 550 dyktige ansatte og 60 lærlinger. Selskapet har en av landets mest moderne maskin- og utstyrsparker, og utfører oppdrag over hele landet.

Det nye Risa-bygget blir nærmeste nabo med dagens Ølen Betong-bygg ved inngangen til Haugaland Næringspark

Haugaland Næringspark er Norges største ferdigregulerte næringspark, strategisk plassert ved E39 i et sterkt energiknutepunkt og en sterk industriregion. Parken er et resultat av interkommunalt samarbeid gjennom mange år, og eies av de fem omkringliggende kommunene. Med rikelig tilgang på kraft i årene som kommer, egen dypvannskai og all infrastruktur på plass, er Haugaland Næringspark en av Nord-Europas mest attraktive lokasjoner for etablering av ny industri.

Jon Erlend Sørhaug i Risa AS og Tiril Fjeld sprettet kaken for det nye Risa-bygget i Haugaland Næringspark

 

 

 

Testing av flytende solcelleanlegg i Haugaland Næringspark

Anlegget skal være på 105 kWp, og etableres på regulert område på Skiftestjørna i Haugaland Næringspark. Uttestingen skal skje i samarbeid med partnerne Sunlit Sea, Supercharge, Endra, Høgskulen på Vestlandet, Haugaland Kraft Energi.

Sunlit Sea skal analyseres effekten på naturen, vedlikeholdskostnader, produksjon, degradering og andre forhold. Et vellykket prosjekt skal kunne føre til utrulling av flytende solkraft på for eksempel norske vannkraftverk, hvor hybridiseringen med vannkraft kan skåne elnettet for belastning. Endra igjen vil lære om installasjon, drift og vedlikeholdsbehov for denne type anlegg for å vurdere om flytende sol er noe selskapet vil satse på i tillegg til store bakkemonterte systemer. Haugaland Kraft Energi skal se på mulige utforminger av PPA-avtaler knyttet til denne type anlegg og hvordan de evt. kan tilby dette som en framtidig tjeneste. I tillegg vil de kunneselge/kjøpe strøm til/fra Ev Powercharge gjennom deres Solkraft strømavtale.

Det flytende solcelleanlegget legges i Skiftestjødna like ved inngangen til Haugaland Næringspark.

Høgskulen på Vestlandet har gitt innspill til hvilke instrumentinstallasjoner som er viktige for å samle relevant data for kommersiell benchmarking og eventuell forskning. Avdeling Haugesund vil arrangere feltbesøk for maskiningeniørstudenter gjennom fornybar energi-faget, promotere sommerjobb til studenter som kan bidra med oppfølging og vedlikehold av solcelleanlegget, samt utvikle noen ideer til relevante bacheloroppgaver. I tillegg er høgskolens marinemikrobiologilab interesserte i å følge opp begroing og mikroorganismer rundt anlegget.

– Dette er et veldig spennende prosjekt, og vi er glade for at aktørene ønsker å teste det i Haugaland Næringspark, som allerede er en sentral hub for den nye energimiksen. Prosjektet er et viktig kompetanseutviklingsprosjekt og vil passe inn i vår profil hvor vi ønsker å tilrettelegge for både fossilfri byggeplass og utslippsfri gjennomgangstransport, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld

Haugaland Næringspark er Norges største ferdigregulerte næringspark, strategisk plassert ved E39 i et sterkt energiknutepunkt og en sterk industriregion. Parken er et resultat av interkommunalt samarbeid gjennom mange år, og eies av de fem omkringliggende kommunene. Med rikelig tilgang på kraft i årene som kommer, egen dypvannskai og all infrastruktur på plass, er Haugaland Næringspark en av Nord-Europas mest attraktive lokasjoner for etablering av ny industri.  Blant aktuelle etableringer i næringsparken er battericelleproduksjon, inkludert batteri-resirkulering, lavkarbon prosessindustri, biokarbon og hydrogenproduksjon.

MODNE LØSNINGER FOR CCS PÅ HAUGALANDET

CCS Haugalandet er et industrisamarbeid mellom Haugaland Næringspark, Hydro, Eramet, Equinor og Gassco. De utfører nå en teknisk-økonomisk analyse av felles infrastruktur for transport av CO2, med mål om å redusere kostnadene kraftig knyttet til denne delen av verdikjeden.

– Det er utrolig gøy med over 80 påmeldinger til seminaret vårt. Til stede (både fysisk og digitalt) var lokale og nasjonale næringslivsaktører, både innen CCS-verdikjeden og de med behov for løsningene, samt lokale og regionale politikere, forteller prosjektleder for CCS Haugalandet, Karoline Sjøen Andersen.

Karoline Sjøen Andersen

Sjøen Andersen presenterte de ulike transportscenarioene som CCS Haugalandet har regnet på i sin teknisk-økonomiske analyse. Den billigste løsningen så langt er transport via rør fra Hydro til Haugaland Næringspark, og fra Kårstø til Haugaland Næringspark, og båt fra Eramet til Haugaland Næringspark. Denne løsningen kan gi store besparelser, inntil 80% for flere av samarbeidspartene. En offentlig rapport vil fremlegges på sluttseminaret før jul. Dato og sted for sluttseminaret lanseres ila november. (Se presentasjon)

Per Lothe fra Haugesundselskapet KNOCC fortalte om deres egenutviklede teknologi for tranport av CO2 på skip. Teknologien kan også benyttes på andres skip, og kan oppbevare CO2 både ved lavt, medium og høyt trykk. De har allerede et lite testsenter for CO2 i drift i Haugesund i dag. (Se presentasjon)

Ola Nestaas i Gassco

Ola Nestaas fra Gassco fortalte om det tysk-norsk energisamarbeidet som ser på mulig transport av hydrogen og/eller CO2 i rør mellom Norge og Tyskland. Studien har konkludert med at det er mulig å transportere CO2 i rør, og ser videre på alternativer for gjenbruk av eksisterende rørinfrastruktur på sokkelen og etablering av nytt rør (Se presentasjon)

Kirsten Haaberg fra Gassnova holdt et strålende foredrag hvor hun enkelt forklarte hvordan man lagrer CO2 permanent på norsk sokkel. Det finnes mange trygge lagre for COpå norsk sokkel, og Kirsten fortalte hvordan et typisk lager ser ut, og hvordan det utvikler seg over tid med injeksjon av CO2. (Se presentasjon)

Morten Sola i Horisont Energi ga en status for den planlagte CO2-huben i Haugaland Næringspark, som kan være klar til å ta imot CO2 i 2028. Han fortalte også om hvordan de allerede nå har tilpasset designet til også å kunne ta imot mindre lokale utslipp gjennom rør og/eller lastebil. Dette vil være viktig infrastruktur for lokal og regional industri som må finne løsninger for å håndtere sine utslipp frem mot 2030 og 2050. (Se presentasjon)

Verden trenger CCS for å nå klimamålene, og da må det være betryggende for oss alle å høre at teknologien er moden og klar, industrien er utålmodig, og at norsk sokkel er ypperlig for å permanent lagre COpå en trygg måte!

Se video fra hele seminaret:

Del 1:  Kveldsseminar CCS Haugalandet – transport og lagring av CO2-20231026_173249-Opptak av møte.mp4

Del 2:  Kveldsseminar CCS Haugalandet – transport og lagring av CO2-20231026_183202-Opptak av møte.mp4

 

Mer kraft til Haugalandet

For å sikre eksisterende industriarbeidsplasser og for å legge til rette for ytterligere industriutvikling og vekst på Haugalandet, har en samlet regionjobbet målrettet i mange år for å sikre økt tilgang på kraft. Statnett sendte inn sin konsesjonssøknad i april 2020 og i dag kom endelig avgjørelsen fra regjeringen.

– Blant de mest attraktive lokasjonene i Europa 

Med hele 5000 dekar er Haugaland Næringspark Norges største ferdigregulerte industriområde. Haugaland Næringspark er et regionalt prosjekt med fem kommunale eiere som har tenkt langsiktig og strategisk på hvor den framtidige kraft- og arealkrevende industrien bør plasseres.

– Dette er en gledens dag for Haugalandet! Vi har mistet noen store muligheter for industrietableringer i ventingen, men med dette på plass er vi nå blant de aller mest attraktive lokasjonene for etablering av ny industri i Europa. Det er uforutsigbarhet rundt tilstrekkelig krafttilgang over tid som har holdt oss tilbake, men nå kan vi altså endelig tikke av også denne boksen, sier Tiril Fjeld.

Olje- og energiminister Terje Aasland kom med den positive kraft-nyheten i Haugaland Næringspark fredag 29. september. Her med Elisabeth Vike Vardheim fra Statnett, Tiril Fjeld fra Haugaland Næringspark og ordfører i vertskommunen Tysvær, Sigmund Lier.

Næringsparken er plassert i hjertet av en sterk industriregion, med kort avstand til tunge industriaktører, god transportinfrastruktur, og tilgang på industrikompetanse og kunnskap gjennom etablerte utdanningsinstitusjoner inkludert internasjonale barnehage og skoler. Med all annen nødvendig infrastruktur på plass; egen dypvannskai og tilrettelagt infrastruktur med tilgang på vann fra tre kommuner, falt siste brikke på plass med Statnetts konsesjon som gir etterlengtet økning av tilgjengelig kraft i nettet.

– Utenlandske industriaktører etterspør store areal og betydelige mengder fornybar kraft. Denne kombinasjonen er det få lokasjoner som har i dag. Når Haugaland Næringspark nå får økt krafttilgang er det en svært god nyhet som vil øke konkurransekraften vesentlig. Dette har ikke bare regional, men også nasjonal betydning, sier Gard Madsen leder for Invest in Norway.

– Viktig for hele landet 

Haugalandet er en av landets sterkeste industriregioner, og med nok kraft er alle forutsetningene på plass, både til nødvendig klimaomstilling for eksisterende aktører og til nye grønne etableringer.

– Dette vil både sikre og skape nye spennende arbeidsplasser. I tillegg til å gi mer kraft, er konsesjonen også en forutsetning for inntak av ny kraftproduksjon i strømnettet vårt, både fra land og fra hav. Konsesjonen vil dermed gi positive ringvirkninger for hele Rogaland, Sunnhordaland og Vestland med økt kapasitet og kraftflyt i nettet. Og når det går bra med Vestlandet, går det bra med Norge, påpeker Fjeld.

Olje- og energiminister Terje Aasland hadde gode nyheter da han besøkte Haugaland Næringspark

– Viktig for hele landet 

– Dette vil både sikre, og skape, mange spennende arbeidsplasser på Haugalandet. Når Statnett velger å plassere sin nye transformator midt i Norges største ferdigregulerte næringspark, forsterker det Haugalandets posisjon som episenter for grønn industriutvikling som Norge er avhengige av i årene som kommer, påpeker Fjeld.

– Dette er svært gode nyheter for alle på Haugalandet. Behovet for mer kraft i hele regionen er stort og det er mange som venter på og ønsker at prosjektet skal bli realisert, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for Nett i Statnett.

– Regionen venter en kraftig forbruksøkning i årene fremover. Haugalandet og Sunnhordaland har blitt pekt på som et nasjonal vekstområde for areal- og kraftkrevende industri. Som en av de viktigste driverne for samfunns- og næringsutvikling i regionen er det avgjørende at Blåfalli-Gismarvik nå blir bygget for å imøtekomme behovet for mer kraft og tilrettelegge for næringsutvikling, sier Pablo Barrera, konsernsjef i Haugaland Kraft.

I tillegg til å tilgjengeliggjøre mer kraft, er linja også en forutsetning for inntak av ny kraftproduksjon i strømnettet vårt, både fra land og fra hav, og for neste trinn med nettoppgraderinger.

– Ny ledning fra Blåfalli til Gismarvik er et større tiltak som øker kapasiteten i nettet på Haugalandet. Dette prosjektet inngår i trinn to av fem i vår områdeplan for nettutvikling for Bergensregionen og Haugalandet. I trinn en oppgraderer vi våre eksisterende anlegg. I trinn to inngår også Karmøy transformatorstasjon som er konsesjonssøkt. Når trinn to står ferdig vil kapasiteten i nettet ha økt med 500 MW. Gismarvik transformatorstasjon vil også være et av flere aktuelle punkt for tilknytning av havvind fra Utsira Nord, sier Vardheim.

–  Ny fase i det grønne skiftet

Haugaland Næringspark har tatt initiativ til industrisamarbeid på både karbonfangst- og lagring og industriell symbiose. Prosjektene fokuserer på hvordan industrien sammen kan fremskynde det grønne skiftet, gjennom etablering av felles kostnadseffektive løsninger og deling av ressurser for økt sirkulærøkonomi og effektiv energiforvaltning.

– Konsesjonen er viktig for utviklingen av ny grønn industri på Haugalandet og Horisont Energis planer om å etablere en ledende CO2-hub i Norge. Det haster å få på plass de gode prosjektene som sikrer utslippskutt både for Europa og Norge, og den planlagte CO2-terminalen i Haugaland Næringspark vil kunne motta opp til 20-24 millioner tonn CO2 årlig. Det tilsvarer halvparten av Norges totale årlige utslipp, sier Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen, CEO Horisont Energi.

KRAFTKLARE: Tysvær-ordfrøer Sigmund Lier, daglig leder i Haugaland Næringspark Tiril Fjeld og olje- og energiminister.

– Sikker tilgang på nok strøm i årene som kommer er avgjørende for oss og våre investorer for å sikre prosjektet vårt. Våre batterier er utviklet av Beyonder her i Norge, og har helt unike egenskaper.  Disse møter et stort og voksende behov i hele Europa til både industri og kraftbalanse i årene som kommer. Denne strålende og kjærkomne nyheten vil være et viktig skritt for å realisere etableringen av en storskala batterifabrikk i Haugaland Næringspark som også vil tiltrekke seg annen relevant industri i batteriverdikjeden til samme sted, sier Svein Kvernstuen CEO Beyonder.

– Næringsparken er stor nok til å huse eksempelvis både batterifabrikk med tilhørende verdikjede, storskala produksjon av blått hydrogen, CO2-terminal, grønn prosessindustri og mer. Dette muliggjør synergier mellom aktørene i parken, og regionen for øvrig, som industriell symbiose og økt sirkulærøkonomi. Vi har i dag betydelig ferdigregulerte arealer tilgjengelig for nye industrietableringer som kan inngå i dette bildet, sier Fjeld.

Nytt styre i Haugaland Næringspark

Denne uken har det nye styret i Haugaland Næringspark hatt sin første samling, og det er en erfaren gjeng fra ulike deler av næringslivet som fremover skal jobbe med å løfte landets største ferdigregulerte næringspark og sikre nye arbeidsplasser gjennom grønne industrietableringer.

Valgkomitéen har vært opptatt av at styret skal ha god kompetanse om de ulike segmentene innen grønn industriutvikling, som CCS, hydrogen og batteri, men også grundig erfaring knyttet til eiendom, energi, offentlig forvaltning og politikk.

ONS-direktør Leif Johan Sevland fortsetter som styreleder.

– Det nye styret består av en flott gjeng som utfyller hverandre veldig godt. De har bred og god erfaring, og det er flere som kjenner Haugalandet veldig godt, noe som er bra. De som ikke kjenner regionen like godt, bringer mye godt med seg fra andre steder, og skal raskt få bli godt kjent med området. Jeg gleder meg veldig til det videre arbeidet sammen, sier Sevland.

Ny nestleder er Trude Sundset, påtroppende CTO i Norsk Hydro. Hun kommer fra Aker Horizons, og har også tung erfaring fra Equinor og som tidligere administrerende direktør i Gassnova.

– Jeg ser veldig mange muligheter for næringsparken. Det ligger veldig godt til rette for ny næringsutvikling, masse areal, god tilgang på infrastruktur, energi, strøm, i tillegg har regionen veldig god tilgang på kompetanse og relevant arbeidskraft. I vårt styrearbeid blir det viktig at vi både har et helhetlig blikk på hvordan næringsparken skal utvikle seg overordnet, i tillegg til å jobbe godt i markedet mot aktuelle aktører og få i gang virksomhet. Man er jo godt i gang, men det er viktig å få enda flere aktører med som synliggjør de mulighetene som ligger i parken, så vil det tiltrekke seg enda flere etableringer, sier Sundset.

Morten Halleraker jobber med nye forretningsområder som SVP i Equinor, og har i tillegg mange års erfaring fra Norsk Hydro, der han i flere år var batterisjef.

– Batterier er naturlig nok en industri jeg er veldig interessert i, men det er også mange andre muligheter, med hydrogen, CO2 og andre ting. Haugaland Næringspark ligger veldig sentralt i alt som har med det grønne skiftet å gjøre, nærhet til gass og strøm, stort nedslagsfelt med mye folk, særlig med Rogfast. Det er en veldig veldig fin plass å etablere den nye grønne industrien.

Ny i styret er også Benedicte Staalesen, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Northern Lights. Hun har bakgrunn fra Eviny og flere år i Equinor. Hun har i tillegg også vært politisk rådgiver for Erna Solberg.

– Haugaland Næringspark er ett av de mest spennende – om ikke det mest spennende – næringsområdet Norge har, sier Staalesen.

Prosjektdirektør og tidligere verftsleder hos Aibel Haugesund, Ole Sandvik, er også nytt styremedlem i Haugaland Næringspark. Han er opptatt av synergiene man kan hente ut av det sterke industrimiljøet i regionen.

–Det er viktig at vi på Haugalandet står samlet for å skape vekst, for vi kan få til mer gjennom felleskap enn det som bli gjort enkeltvis. Jeg er jo opptatt av at vi skal få ting til i regionen vår, og ser store muligheter i Haugaland Næringspark når det kommer til å bidra med trygge og gode arbeidsplasser, sier Sandvik.

Finansdirektør i Knutsen OAS Shipping, Geir Tore Henriksen, og Vice President Transport Network i Gassco, Inghild Storesund blir med videre fra det forrige i styret.

– Haugaland Næringspark har store muligheter for å skape fremtidige grønne arbeidsplasser med fornybar energi. I og med at det er så store arealer, har vi også mulighetene for de virkelig store etableringene. Når vi får tilgang på kraften som trengs, vil industrien komme, mener Henriksen.

 Daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld, er veldig fornøyd med kompetansen hun nå kan trekke veksler på i det videre arbeidet.

– Valgkomitéen har gjort en strålende jobb! Dette er en fremoverlent og engasjert gjeng som kjenner og forstår de ulike markedene vi opererer i, og som ser hvilke muligheter som ligger i næringsparken i årene som kommer, sier Fjeld.

STYRET I HAUGALAND NÆRINGSPARK: F.v.: Morten Halleraker, Geir Tore Henriksen, Tiril Fjeld (daglig leder), Trude Sundset (nestleder), Benedicte Staalesen, Leif Johan Sevland (styreleder) og Ole Sandvik. I tillegg er Inghild Storesund med i styret.