Nærenergi med LPG-anlegg i Haugaland Næringspark

Som ledd i sikring av tilstrekkelig tilgang på LPG (propan), investerer Nærenergi nå i eget anlegg for mottak og lagring av LPG i Haugaland Næringspark på Gismarvik i Tysvær kommune.

Styrker Haugalandet som energiknutepunkt

Nærenergi investerer over 100 millioner kroner i utviklingen av anlegg, på en 20 dekar stor næringstomt som for tiden er under opparbeidelse. Anlegget inkluderer 12 tanker med en kapasitet på 400 kubikkmeter hver, to fyllestasjoner for tankvogner med tekniske styringssystemer, samt importanlegg på kai. Montering og leveranse er satt til sommeren og anlegget vil være operasjonelt senest september 2024.

– Det er gledelig at Nærenergi nå etablerer seg i Haugaland Næringspark, og styrker oss ytterligere som et viktig energiknutepunkt i Norge. Anlegget vil utgjøre en nyttig infrastrukturtjeneste for næringsaktører i parken og ellers i regionen, sier Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark.

Møter gassbehovet med effektive løsninger 

Nærenergi er trygge på at behovet for LPG vil holde seg oppe i mange år, og sørger for at det nye anlegget også skal kunne ta imot og lagre BioLPG når det blir tilgjengelig.

– Med tidseffektive løsninger og betydelig lagringskapasitet, vil anlegget optimalisere driften og møte et stadig økende gassbehov, og gassen vil kunne hentes med skip i hele Nord-Europa. Lossing av skipslaster på opp til 1200-1800 tonn vil ta 8-12 timer, og selve fyllingen av tankvognene vil kunne gjennomføres på under halvtimen. Vi ser fram til å kunne ta den nye terminalen i bruk, sier Bjørn M. Apeland, styreleder i Nærenergi Gass AS.

Nærenergi-konsernet består av eierselskapet Nærenergi AS samt datterselskapene Nærenergi Eiendom AS, Nærenergi Gass AS og danske Regaco A/S. Virksomheten i Norge består i salg og distribusjon av LPG og servicetjenester knyttet til anlegg og bruk av LPG. I Danmark er virksomheten konsentrert om levering av oppgraderingsanlegg og fyllestasjoner for biogass, kompressorstasjoner til gassnett og utstyr og service knyttet til slike anlegg. Samlet omsetning i 2023 var rundt NOK 280 millioner. Selskapet har 3 ansatte i Norge og 11 i Danmark.

Lønnsomt CCS-samarbeid

CCS Haugalandet er et konsortium bestående av Equinor, Eramet Norway, Gassco, Hydro, Sintef og Haugaland Næringspark. Sammen fikk de tildelt prosjektmidler fra Gassnova for å få utført en logistikkstudie av felles infrastruktur for transport og lagring av COfra industrianleggene i 2023.

Over 100 deltakere var påmeldt CSS Haugalandets sluttseminar i Oslo 18. januar, fra industrien, departementene, Stortinget, virkemiddelapparatet, forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner og øvrig næringsliv. Seminaret ble også streamet og vil bli lagt ut på www.ccshaugalandet.no snarlig.

Kostnadsbesparelser og økt tempo

Kristin Jordal i Sintef la frem den offentlige rapporten fra logistikkstudien på Haugalandet.

Sintefs rapport viser at samarbeid kan gi store kostnadsbesparelser. Den optimale logistikkløsningen avhenger av flere faktorer, men særlig av mengden CO2 som transporteres. Påvirkningen av avstanden til CO2-lagerterminalen på kostnadene ble også undersøkt, samt påvirkningen på kostnadene ved å redusere trykket under transport.

 

Det ble også påpekt i rapporten at tilgang til reelle alternativer for CO2-transport og lagring før 2030 er nødvendig før CCS kan bli verktøyet man trenger for å kutte norske industriutslipp og nå våre klimamål.

LES HELE RAPPORTEN HER!

Økt samarbeid mellom industri og myndigheter

Under en påfølgende politisk panelsamtale med Astrid Bergmål (AP), statssekretær Energidepartementet, Ove Trellevik (H), energi og miljøkomiteen på Stortinget, Lars Haltbrekken (SV), energi og miljøkomiteen på Stortinget og Alfred Bjørlo (V), næringskomiteen på Stortinget ble politikerne utfordret til å finne løsninger for å sikre norske industriutslipp reelle og kostnadseffektive transport- og lagringsløsninger for CO2 før 2030.

Samtlige politikere takket for at CCS Haugalandet løftet problemstillingene og viste vilje til å bidra til å finne løsninger på området. De ønskte en tettere dialog i fortsettelsen og ba industrien komme med innspill til konkrete tiltak. Samarbeid mellom industri og myndigheter er nøkkelen for å lykkes med CCS som verktøy for utslippskutt.

Spennende nytt år!

2023 ble er viktig og spennende år for Norges største ferdigregulerte næringspark:

  • OED ga tidligere i høst konsesjon til Statnetts 420 kV-stasjon som skal bygges i Haugaland Næringspark. Store ferdigregulerte tomteareal vegg i vegg med den planlagte stasjonstomten gir store muligheter for ny industri.
  • Co2-terminal Gismarvik og Horisont Energis planer skrider frem. Anlegget planlegger nå å kunne ta imot 24 millioner tonn co2 årlig og vil kunne knyttes til flere lisenser på sokkelen. Co2-terminal er viktig, ikke bare for europeiske utslipp og co2 som kan fraktes hit, men også for å kunne ta i mot mindre nasjonale utslipp.  For oss i Næringsparken er det ikke minst viktig for å kunne ønske ny industri velkommen. Denne sammen med 5000 dekar regulert til industri, havn, og strøm på vei til Statnetts 420 kV-stasjon i parken, betyr dette One Stop Shop i Europa.
  • Beyonder, norsk teknologi i verdensklasse. Vår samarbeidspartner Beyonder med egen battericelleteknologi, har startet produksjon i Asia og er nå over i kommersiell fase. Europa kommer til å trenge denne type produksjon i lokalt. Beyonder peker på Haugaland Næringspark som plassen for dette om dette lykkes! Vi skal være klare til å huse dem og annen industri i batteriverdikjeden.
  • Sol-energi: vi er så glade for at Sunlit Sea As vil teste flytende sol i Haugaland Næringspark.  Anlegget skal være på 105 kWp, og etableres på regulert område på Skiftestjørna. Uttestingen skal skje i samarbeid med partnerne Sunlit Sea, Supercharge, Endra, Høgskulen på Vestlandet, Haugaland Kraft Energi.
  • Risa etablerer seg med Signalbygg i Næringsparken: Risa som er en av landets største familieeide anleggsentreprenører, og satser nå stort på Haugalandet og har startet arbeidet med sitt signalbygg hos oss. Vi gleder oss til åpning i 2024!
  • Norcable til Haugaland Næringspark. Norcable er i sterk vekst med sine grønne aluminiumskabler, og har behov for større arealer og mer kraft. Norcables aluminiumskabler produseres av 100% vannkraft, og med fokus på innovasjon i produkt og produksjonsprosess, utfordrer de industrien til å implementere nye og mer bærekraftige løsninger. Produksjonshallen på Gismarvik skal stå klar i 2024.
  • CCS Haugalandet: vi har gjennom året samarbeidet med våre gode naboer på Haugalandet. Hydro, Equinor, Eramet Norway, Gassco i studien med teknisk økonomisk analyse for transport av CO2 mellom lokasjonene (i en stor utslippsregion) til et evt. mellomlager på Gismarvik. Sintef har ført studien i pennen og Gassnova har tildelt midler. Resultatene skal presenteres på et sluttseminar i Oslo i januar.
  • Nytt industrisamarbeid er startet opp like før jul med sirkulær økonomi i fokus; «Industriell Symbiose Haugalandet». Prosjektet er tilbudt midler fra Innovasjon Norge og skal avdekke mulig bruk av sidestrømmer fra hverandre og også kunne identifisere evt nye muligheter. Gassco, Hydro, Equinor, Eramet Norway, Horisont Energi og oss er med i dette prosjektet.

Dette er bare noen av prosjektene som vi har jobbet med i 2023 og nyheter venter allerede tidlig i 2024.Takk alle som bidrar, enten som samarbeidspartner, kunde eller «himalaget».

Norges største ferdigregulerte Næringspark er i god bevegelse, vi gleder oss til et spennende 2024!

Hilsen Team Haugaland Næringspark