Vil skape vekst, arbeidsplasser og nå klimamålene – sammen

– Vi har kort avstand mellom store etablerte industriaktører på Haugalandet. Det er en stor fordel når vi skal imøtekomme samfunnsansvaret, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Effektivt og bærekraftig

Onsdag 13. desember gikk det første møte for industrisamarbeidet av stabelen i Nordsjø Kontorpark. Tilstede var representanter fra de ulike samarbeidspartnerne; Eramet, Hydro, Horisont Energi, Equinor, Gassco og Haugaland Næringspark.

Industriell Symbiose Haugalandet er ment som et ledd i industriens samfunnsansvar, der det jobbes for økt sirkularitet og bedre utnyttelse av ressursene i regionen.

– Etablering av industrielle symbioser vil muliggjøre en mer effektiv- og bærekraftig drift av vårt anlegg på Kårstø. Vi har blant annet avfall som vi i dag betaler for å bli kvitt, som potensielt kan være en ressurs for andre. Dette handler om samfunnsansvar, sier Lisbet Kallevik, som er rådgiver for nye verdikjeder i Gassco.

God tilgang

Det handler om å ta vare på og bruke ressurser som allerede eksisterer så lenge som mulig. Industriell Symbiose Haugalandet har fått tilbud om 1.5 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge for å nettopp optimalisere bruken av overskuddsressurser på Haugalandet. Partnerne bidrar med tilsvarende egeninnsats, og prosjektet styrker Haugalandet som et bærekraftig industriknutepunkt i Norge.

– I tillegg til de korte avstandene oss imellom, har vi også tilgang på både fornybar kraft og regulerte industriområder til ny industri som kan tette eventuelle hull i verdikjeden, sier Tiril Fjeld, som synes det er fint å være i gang med samarbeidsprosjektet.

Avgjørende samarbeid

Første fase av prosjektet har en varighet på ett år, og resultatene fra prosjektet vil kunne ha en stor overføringsverdi for økt industriell sirkularitet i andre regioner – både i Norge og i utlandet.

En slik styrking av industrisamarbeidet på Haugalandet vil også forbedre selvforsyningen av ressurser til bruk i lokal industri, mener samarbeidsaktørene.

– Haugalandet er en sterk industriregion og partnerne i prosjektet representerer en bredde av aktører som gjør det spesielt spennende å se på mulighetene for symbioser her, uttaler Kristina Letnes, som er teknisk sjef for Eramet Norway Sauda.

Det er krevende å nå klimamålene i utgangspunktet, og en kommer mye lengre sammen enn alene, enes det om i Industriell Symbiose Haugalandet.

– Ja, skal vi nå klimamålene, er vi nødt til å samarbeide. Ressursdeling er ikke bare smart for lønnsomheten, men også for klimafotavtrykket vårt, sier Hilde Sandvold Røsand som er enhetsleder i Hydro Karmøy.

INDUSTRIELL SYMBIOSE HAUGALANDET: Lisbet Kallevik fra Gassco, Kristina Letnes fra Eramet Sauda, Hilde Sandvold Røsand fra Hydro Karmøy, Runar Kristensen fra Horisont Energi, Tiril Fjeld og Karoline Sjøen Andersen fra Haugaland Næringspark (Foto: Mona Terjesen/PYX)

Utnyttelse på tvers

Gjennom industrisamarbeidet vil en se på den tverrfaglige utnyttelsen ligger der.

Partnerne har allerede et bevisst forhold til sine ressursstrømmer, men har i stor grad fokusert på energi- og produksjonseffektivitet og reduksjon av sine klimagassutslipp så langt. Nå vil de altså utforske en tverrgående utnyttelse av overskuddsressursene.

– Gjennom håndteringen av CO2 som skal fraktes videre fra terminalen og lagres permanent i Nordsjøen, vil vi ha et overskudd av kulde som flere aktører i næringsparken har behov for i sine prosesser, kommenterer Runar Kristensen, Civil project manager i Horisont Energi.

Det handler om smartere bruk av ressurser, påpeker Marianne Bryhni Asla, som er prosjektleder for anleggsutvikling og klimatiltak i Equinor.

– Alt ligger til rette for industriell symbiose på Haugalandet. Selv om vi vil være én av få regioner med tilgang på store mengder fornybar kraft i årene som kommer, må vi sørge for å bruke energien så effektivt som mulig, sier hun.

Vil skape arbeidsplasser

Det er flere fordeler med det nystarta industrisamarbeidet. Gjennom Industriell Symbiose Haugalandet, har partnerne et mål å skape minst 50 nye arbeidsplasser lokalt innen fem år. Dette vil oppnås gjennom ny industrietablering i Haugaland Næringspark som deltar i symbiose, samt vekst i deltakerbedriftene drevet av ressurssamarbeid, innovative produksjonsmetoder og nyskapende forretningsmodeller.